• ภาษาไทย
    • English

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพจากก้อนเห็ดนางฟ้าเหลือทิ้ง

ส่วนผสมของวัสดุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม

  • ก้อนเห็ดนางฟ้าเหลือทิ้ง 60      กิโลกรัม
  • มูลไก่ (ไข่)                    20      กิโลกรัม
  • มูลวัว                            20       กิโลกรัม
  • สารเร่ง พด.1                 10      กรัม
  • สารเร่ง พด.3                 25      กรัม
  • น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ            1      ลิตร
  • กากน้ำตาล                      5     กิโลกรัม

วิธีการทำ

1) คัดเลือกก้อนเห็ดนางฟ้าเหลือทิ้งที่จะนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต้องเลือกก้อนที่ไม่เน่าเสีย ไม่มีลักษณะเป็นสีดำหรือมีสีเขียว ไม่มีน้ำแฉะ

และถ้าผึ่งตากแดดได้จะดีมาก

2) การเตรียมก้อนเห็ดนางฟ้าเหลือทิ้งก่อนจะนำมาผสมหมักปุ๋ยอินทรีย์ ให้แกะก้อนนางฟ้าเหลือทิ้งออกจากถุงแล้วนำมาทำให้ร่วนซุยเสียก่อน

หากมีปริมารการผลิตในปริมาณมาก ๆ ควรใช้เครื่องตีผสม

3) เตรียมส่วนผสมของมูลไก่และมูลวัว ควรใช้มูลไก่ไข่มากกว่ามูลไข่เนื้อ เนื่องจากมูลไก่ไข่จะมีธาตุอาหารในปริมาณที่มากกว่า

มูลไก่เนื้อที่มีแกลบผสมมาด้วย และเลือกมูลวัวที่ร่วนแห้ง ไม่ควรเลือกมูลวัวที่เปียก หรือมีลักษณะจับตัวเป็นแผ่น

4) คลุกเคล้าก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าที่ร่วนซุยกับมูลไก่ มูลวัว ให้เข้ากันด้วยเครื่องผสม

5) เติมน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ และกากน้ำตาล ผสมให้เข้ากัน

6) เตรียมสารละลายสารเร่ง พด.1 โดยชั่งสารเร่ง พด.1 จำนวน 10 กรัม ละลายด้วยน้ำ 2 ลิตร ผสมให้เข้ากัน แล้วทิ้งไว้ 10 นาที

ก่อนนำไปเทลงในเครื่องผสม

7) ปรับความชื้นของปุ๋ยอินทรีย์ที่ผสมแล้วให้อยู่ในช่วงร้อยละ 60-70 โดยใช้น้ำ แล้วใช้มือกำส่วนผสม หากแบมือแล้วส่วนผสมไม่

เป็นก้อน ร่วนแตก แสดงว่ายังมีความชื้นไม่เหมาะสม ถ้าส่วนผสมเป็นก้อน ไม่ร่วนแตกก็ถือว่าได้ความชื้นที่ต้องการ พร้อมที่จะนำไปหมัก

8) นำปุ๋ยอินทรีย์ที่ผสมเรียบร้อยแล้วเทลงในคอกหมักปุ๋ย หรือกองบนพื้น ปิดปากคอกหมักด้วยพลาสติกสีดำ แล้วหมักเป็นระยะเวลา

45-50 วัน พร้อมพลิกกลับกองปุ๋ยอินทรีย์ทุก ๆ 7 วัน

9) เติมสารเร่ง พด.3 หลังสิ้นสุดการหมัก แล้วหมักต่อเป็นระยะเวลา 7 วันก่อนนำไปใช้

รูปภาพเกี่ยวกับบทความ: 
Thai

Comments

Comment: 

yesyesyesyesyesyes