• ภาษาไทย
    • English

ฝ่ายพัฒนาฯ จัดโครงการอบรมมารยาทไทยที่ดีงามต่อการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานมือใหม่

ฝ่ายพัฒนาฯ จัดโครงการอบรมมารยาทไทยที่ดีงามต่อการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา  กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานมือใหม่