• ภาษาไทย
    • English

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอนาบอน เข้าพบคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร


    เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 11:00 น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพาะเห็ด เครื่องแกง และเลี้ยงจิ้งหรีด อำเภอนาบอน นครศรีธรรมราช จำนวน 3 ท่าน มาเข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณาอาจารย์ เพื่อมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 2561 พร้อมกันนี้ทางกลุ่มได้นำผลิตภัณฑ์ทองม้วนจิ้งหรีดที่ได้รับคำแนะนำจากคณะฯมาด้วยเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติม