• ภาษาไทย
    • English

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมเดินขบวนแห่หมรฺบฺ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27กันยายน 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมเดินขบวนแห่หมรฺบฺ ในประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถือเป็นประเพณีที่มีความสำคัญกับประชาชนในภาคใต้อีกประเพณีหนึ่ง โดยจัดขึ้น ณ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช