• ภาษาไทย
    • English

ร่วมพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ว่าที่ รต. ปรีชา มุณีศรี ผศ.ดร สุภาษิต ชูกลิ่น ผศ. จรีพร เชื้อเจ็ดตน ผศ. ผกามาส ปุริทราภิบาล ดร. สายใจ แก้วอ่อน ผศ. ดวงเดือน สงฤทธิ์ และ อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 21 คน เข้าร่วมพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นประจำปี 2562 และนักศึกษานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ณ อาคารหอประชุมใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งนี้ ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ร่วมมือทำโครงการระหว่างคณะเทคโนโลยีและการจัดการ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น จำนวน 7 ชุมชน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจากธนาคารออมสิน เพื่อการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP โดยให้นักศึกษา เป็นแกนนำในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ซึ่งมีจำนวนโครงการที่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด 7 โครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ร่วมดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าผงชาววัง ผลิตภัณฑ์ปลาดุกประเภทอิมัลชัน และผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งโพรง
วัตถุประสงค์ของการทำโครงการ เพื่อให้มหาวิทยาลัย อาจารย์และนักศึกษาในท้องถิ่นได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ และเกิดการเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา นักศึกษาและชุมชน ในการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด สามารถยกระดับรายได้ของชุมชนให้มากขึ้น เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 7 กลุ่ม ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ มีดังนี้
1. กลุ่มเครื่องแกงบ้านน้ำรอบ โดยอาจารย์และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 132/2 หมู่ 9 บ้านน้ำรอบ ต.ถ้ำใหญ่ อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (นางวิไล คงช่วย)
2. ชุมชนบ้านวังไทร ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาสลิด โดยอาจารย์และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ชุมชนบ้านวังไทร หมู่ที่ 6 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 (นายธานิน วงค์เมฆ)
3. วิสาหกิจชุมชนปลาดุกร้าชาววัง โดยอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ 188 หมู่ที่ 10 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช (นางสนิท ธรรมชาติ)
4. กลุ่มแปรรูปกล้วยฉาบชาววัง โดยอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ 208 หมู่ 10 ต. ที่วัง อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (นางหนูเทียน ปานเมือง)
5. กลุ่มแปรรูปพัฒนาอาหาร ผลิตภัณฑ์ปลาดุกประเภทอิมัลชัน โดยอาจารย์และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
26 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสง อำเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช (นางสาวกาญจนา รัตนคช)
6. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ น้ำผึ้งโพรง โดยอาจารย์และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
26/2 ม.1 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช (นายพัฒน์ธานิศ พัฒนเจริญ)
7. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลูกจันทร์เทศบ้านร่อนนา
โดยอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 หมู่ที่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช (นางวันดี อินทนุพัตร)