• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (รอบโควตาพิเศษ)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (รอบโควตาพิเศษ) 
ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก             ได้จากเอกสารแนบ
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังนี้
1.ทำการยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 9-15 มี.ค. 64 ผ่านระบบการยืนยันสิทธิ์ที่ลิงค์ shorturl.at/efCHS
2.ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้วทำชำระเงินค่าธรรมเนียมตามขั้นตอนที่ประกาศไว้ในระบบการยืนยันสิทธิ์
3.ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและกำหนดการของมหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ