• ภาษาไทย
    • English

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาศาสร์และเทคโนโลยีการอาหาร (รอบรับตรงอิสระรอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  หลักสูตร วท.บ. สาขาวิทยาศาสร์และเทคโนโลยีการอาหาร (รอบรับตรงอิสระรอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2564