มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

สื่อฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (E - Training)

การผลิตไวน์

โดย :
อาจารย์ ศรีอุบล ทองประดิษฐ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

เข้าสู่เรื่อง