• ภาษาไทย
    • English

วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ทางอาหาร

วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์ทางอาหาร   มีรายละเอียดของการวิเคราะห์ทางเคมีและจุลินทรีย์  ที่มีประโยชนืต่อนักศึกษาในรายวิชาปัญหาพิเศษ  และคณาจารย์รวมทั้งนักวิชาการ ที่มีการทำวิจัย   จัดทัโดย  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    มีด้วยกัน จำนวน 3 เล่ม ดังนี้ 

 

เล่มที่ 1  

Copy short URL
รูปภาพเกี่ยวกับบทความ: 
Thai

Comments

Comment: 

yesyesyes