• ภาษาไทย
    • English

ข่าวการศึกษา

การศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวการศึกษา - Fri, 05/18/2018 - 11:19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกษา(วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ท.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Friday, May 18, 2018 - 11:15 to Monday, December 31, 2018 - 11:15

การศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง รับสมัครเรียนวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวการศึกษา - Fri, 05/18/2018 - 11:16

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกษา (วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง รับสมัครเรียนวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่ ๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon รับสมัครเรียน นศท.ปี4,5 ปีการศึกษา 2561.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Friday, May 18, 2018 - 11:15 to Friday, August 31, 2018 - 11:15

การศึกษา-ตรัง: ประกาศ เรื่อง รับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปี ๑,๒,๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวการศึกษา - Fri, 05/18/2018 - 11:12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หน่วยสวัสดิการนักศึกษา (วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา เรื่อง รับสมัครเรียนวิชาทหาร(นศท.)ชั้นปีที่ ๑,๒,๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon รับสมัครเรียน นศท.ปี 1,2,3 ปีการศึกษา 2561.pdfข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Friday, May 18, 2018 - 11:15 to Friday, August 31, 2018 - 11:15

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9

ข่าวการศึกษา - Fri, 05/18/2018 - 09:51
<p><img alt="" src="https://coop.wu.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/welcome-bg-768x379.png" style="height:379px; width:768px" /></p> <p>ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย  และเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร<br /> กำหนดการงานวันสหกิจศึกษาไทย  ครั้งที่ 9 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก<br /> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเรียนเชิญท่าน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องหรือสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว<br /> และขอให้ผู้เข้าร่วมงานดำเนินการลงทะเบียนตามลิ้งค์ <a href="http://coopday.nu.ac.th/login.php">http://coopday.nu.ac.th/login.php</a> <br /> ทั้งนี้ขอให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมตามสิทธิ์จากหน่วยงานต้นสังกัด</p> <p>กำหนดการตามเอกสารแนบ</p>

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018

ข่าวการศึกษา - Tue, 05/01/2018 - 10:44
     ด้วยสำนักงานเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme ณ สาธารณรัฐเกาหลี แจ้งว่าโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2561 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในภูมิภาคเอเชีย สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ admin2@asemduo.org

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีพ.ศ.2561

ข่าวการศึกษา - Tue, 04/24/2018 - 03:51
<p>เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรมประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีพ.ศ.2561 ณ ห้องLRC 2 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา ซึ่งการประกวดในครั้งนี้นักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยด้รับรางวัลดังนี้  </p> <ul> <li>รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา เรื่อง เครื่องกำจัดไอสารเคมีและสารพิษอันตราย Ductless & Recirculating Fume Hood</li> </ul> <p>          นางสาวศรัญญา  พรหมจินดา สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ภาควิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า  คณะ : วิศวกรรมศาสตร์</p> <ul> <li>รางวัลชนะเลิศ โปสเตอร์ดีเด่น เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานครัวร้อนและครัวไทย เดอะวอเตอร์คอร์ด โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต</li> </ul> <p>          นางสาวรนิดา  วุฒิขจรโชค สาขา : อาหารและโภชนาการ  คณะ : ศิลปศาสตร์</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: กิจกรรมประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย

ข่าวการศึกษา - Fri, 04/20/2018 - 03:07
<p>เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชมพรรษา (อาคาร 63) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีนักศึกษาสหกิจศึกษาจากคณะต่างๆเข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอผลงานสหกิจอย่างมากมาย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานสหกิจในครั้งนี้ด้วย</p>

การศึกษา-ขนอม: วิทยาลัยเทคโนโลยนีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วุฒิ ปวช. ปวส. ประเภทรับตรงอิสระ รอบที่ 1

ข่าวการศึกษา - Mon, 04/02/2018 - 14:03

วิทยาลัยเทคโนโลยนีอุตสาหกรรมและการจัดการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วุฒิ ปวช. ปวส. ประเภทรับตรงอิสระ รอบที่ 1

เอกสารประกอบ: PDF icon หลักสูตรวิชาการจัดการ (เทียบโอน)PDF icon หลักสูตรวิชาการบัญชี (เทียบโอน)PDF icon หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าPDF icon หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (4ปี)PDF icon หลักสูตรวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน)

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ทุน Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship (KNB)

ข่าวการศึกษา - Wed, 03/14/2018 - 16:33
 ด้วยสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย มีหนังสือประชาสัมพันธ์ทุน Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) Scholarship (KNB) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ www.knb.ristekdikti.go.id ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 
  •  

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่าย สวท. 9 มทร. ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

ข่าวการศึกษา - Sun, 02/18/2018 - 03:47
<p>เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน</p> <p>ได้เดินทางร่วมงาน <strong>การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่าย สวท. 9 มทร. ครั้งที่ 3</strong> จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</p> <p>ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อกำหนดกรอบการบริหารงานเครือข่าย พัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายระบบทะเบียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>และได้มอบธงเจ้าภาพจัดงานปีต่อไปให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: แนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน #นวมินท์วิชาการ61 Open House Navamin Smart School To Thailand 4.0

ข่าวการศึกษา - Sat, 02/17/2018 - 02:12
<p>วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกบู๊ทจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน #นวมินท์วิชาการ61 Open House Navamin Smart School To Thailand 4.0  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา โดยมีคณะต่างในวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้</p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: แนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน #นวมินท์วิชาการ61 Open House Navamin Smart School To Thailand 4.0

ข่าวการศึกษา - Sat, 02/17/2018 - 02:12
<p>วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ออกบู๊ทจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน #นวมินท์วิชาการ61 Open House Navamin Smart School To Thailand 4.0  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา โดยมีคณะต่างในวิทยาเขตสงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้</p>

การศึกษา-ตรัง: รายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ข่าวการศึกษา - Tue, 01/16/2018 - 09:05

สรุปรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายชื่อดังแนบ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon สรุปรายชื่อนักศึกษาผ่อนผัน.pdfPDF icon บัญชีรายชื่อขอผ่อนผันทหาร-2560.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษานักศึกษาบุคลากรDate: Tuesday, January 16, 2018 - 09:00 to Monday, April 16, 2018 - 09:00

การศึกษา-ตรัง: ตรวจสอบรายชื่อ กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ

ข่าวการศึกษา - Wed, 10/25/2017 - 10:48

ตรวจสอบรายชื่อ กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ กิจกรรมย่อยที่ 2: Intensive English for Career Preparation โดยศูนย์ภาษา มทร.ตรัง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon รายละเอียดการเข้าอบรม.pdfFile กลุ่ม1คณะโรงแรม202.docxFile กลุ่ม2โรงแรม203.docxFile กลุ่ม3โรงแรม206.docxFile กลุ่ม4โรงแรม202.docxข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาDate: Wednesday, October 25, 2017 - 10:45 to Friday, November 24, 2017 - 16:45

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวการศึกษา - Tue, 09/26/2017 - 11:55
<p><strong>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561</strong></p> <ul> <li><strong>ระบบ TCAS (สำหรับ ม.6)</strong> <ul> <li>รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio <ul> <li>รอบที่ 1/1 วันที่ 1 ต.ค. - 10 พ.ย. 60</li> <li>รอบที่ 1/2 วันที่ 22 ธ.ค. 60 - 9 ก.พ. 61</li> </ul> </li> <li>รอบที่ 2 การรับแบบโควตา <ul> <li>วันที่ 10 - 30 มี.ค. 61</li> </ul> </li> <li>รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน <ul> <li>วันที่ 9 - 13 พ.ค. 61</li> </ul> </li> <li>รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ <ul> <li>วันที่ 21 พ.ค. - 5 มิ.ย. 61</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><strong>โควตา/สอบตรง (สำหรับ ปวช./ปวส.)</strong> <ul> <li>โควตา <ul> <li>วันที่ 1 ต.ค. - 15 พ.ย. 60</li> </ul> </li> <li>สอบตรง <ul> <li>วันที่ 1 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <hr /> <p>ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ <a href="http://admission.rmutsv.ac.th/">http://admission.rmutsv.ac.th/</a></p>

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวการศึกษา - Tue, 09/26/2017 - 11:55
<p><strong>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561</strong></p> <ul> <li>ระบบ TCAS (สำหรับ ม.6) <ul> <li>รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio <ul> <li>รอบที่ 1/1 วันที่ 1 ต.ค. - 10 พ.ย. 60</li> <li>รอบที่ 1/2 วันที่ 22 ธ.ค. 60 - 9 ก.พ. 61</li> </ul> </li> <li>รอบที่ 2 การรับแบบโควตา <ul> <li>วันที่ 10 - 30 มี.ค. 61</li> </ul> </li> <li>รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน <ul> <li>วันที่ 9 - 13 พ.ค. 61</li> </ul>