• ภาษาไทย
  • English

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ข่าวสมัครงาน - Wed, 05/23/2018 - 17:21

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ข่าวสมัครงาน - Wed, 05/23/2018 - 16:58

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

ข่าวสมัครงาน - Mon, 05/21/2018 - 15:27

            ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งอาจารย์ ปริญญาตรี 6 ปี จำนวน 1 อัตรา  นั้น

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข่าวสมัครงาน - Fri, 05/18/2018 - 14:37

คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 2.  สำเร็จระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
 3.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ และสามารถเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
 6. มีความสามารถในการเขียนโครงการ จัดประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 7.  มีความสามารถประชาสัมพันธ์ในงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon img-180511090902.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, May 18, 2018 - 14:30

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ข่าวสมัครงาน - Thu, 05/17/2018 - 16:29

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

ข่าวสมัครงาน - Tue, 05/15/2018 - 16:40

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสดจำนวน 3,460บาท
(5 % ของค่าจ้างทั้งหมด) เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ หน่วยพัสดุ งานการคลัง อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขาสิเกาจำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon 7 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วิทยาลัย.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, May 15, 2018 - 16:30

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

ข่าวสมัครงาน - Tue, 05/15/2018 - 14:21

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ตำแหน่ง อาจารย์ ปริญญาตรี 6 ปี จำนวน 1 อัตรา ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ตรัง: ผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งสัตวบาลประจำเกาะสุกร

ข่าวสมัครงาน - Fri, 05/04/2018 - 10:43

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสดจำนวน 3,500บาท(5 % ของค่าจ้างทั้งหมด) เพื่อค้ำประกันสัญญา
ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.

ณ หน่วยพัสดุ งานการคลัง อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง

***พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ผลการคัดเลือก.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, May 4, 2018 - 10:45

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครอาจารย์บัญชี

ข่าวสมัครงาน - Thu, 05/03/2018 - 10:52

ประกาศรับสมัครอาจารย์บัญชี 1 อัตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon อ.บัญชี 1 ตำแหน่ง 3.pdf193.02 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

ข่าวสมัครงาน - Wed, 05/02/2018 - 18:04

                   ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ปริญญาตรี (6 ปี) 

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการคัดเลือก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

ข่าวสมัครงาน - Wed, 05/02/2018 - 15:41

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยวิธีการคัดเลือก  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

-ใบสมัคร

รับสมัครงาน-ตรัง: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

ข่าวสมัครงาน - Tue, 05/01/2018 - 10:38

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาบริหาระุรกิจ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ต.อาจารย์-บริหารธุรกิจ.pdfPDF icon ฟอร์มใบสมัครงาน .pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, May 1, 2018 - 10:30 to Friday, May 18, 2018 - 10:30

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่3

ข่าวสมัครงาน - Fri, 04/27/2018 - 16:42

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่3

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon img-180420090627.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, April 27, 2018 - 16:45

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ข่าวสมัครงาน - Thu, 04/26/2018 - 09:47

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยวิธีการสอบแข่งขัน  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

 -ใบสมัคร

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ข่าวสมัครงาน - Thu, 04/26/2018 - 09:41

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยวิธีการสอบแข่งขัน  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑  คลิกที่นี่

 -ใบสมัคร

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง สัตวบาลประจำเกาะสุกร

ข่าวสมัครงาน - Tue, 04/24/2018 - 09:19
 1. คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง
  • เพศชาย/เพศหญิง (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์
  • ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ได้
  • ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
  • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง หรือ
ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเวปไซต์ http://trang.rmutsv.ac.th/trang/th

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศรับสมัคร.pdfPDF icon ใบสมัครจ้างเหมาบริการ และใบเสนอราคา.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, April 24, 2018 - 09:15

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Fri, 04/20/2018 - 12:00

ด้วย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ: PDF icon เอกสารแนบข่าวสมัครงาน/ผล