Get Adobe Flash player
 • ภาษาไทย
 • English

ยินดีต้อนรับ...............สู่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

aa

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

ข่าวสมัครงาน - Wed, 05/24/2017 - 08:53

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐ คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะฯ พนักงานราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

ข่าวสมัครงาน - Tue, 05/23/2017 - 16:46

         ตามที่ได้มีประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่งนักเทคนิคการสัตวแพทย์ นั้น

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์

ข่าวสมัครงาน - Tue, 05/23/2017 - 09:52

           ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข่าวสมัครงาน - Mon, 05/22/2017 - 16:14

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ       เจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

ข่าวสมัครงาน - Fri, 05/19/2017 - 16:32

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้าง
  1.  เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
  2.  สำเร็จระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขา
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 • สาขาสื่อสารมวลชน
 • สาขาประชาสัมพันธ์
 • สาขาบริหารธุรกิจ
 • สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามที่ระบุให้รับผิดชอบ
  1.  มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ และสามารถเขียนรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  2.  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  3.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ดี
  4.  มีความสามารถในการเขียนโครงการ จัดประชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น การบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  5.  มีความสามารถประชาสัมพันธ์ในงานด้านการวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon 1. ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ สวพ.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, May 19, 2017 - 16:30 to Friday, June 16, 2017 - 16:30

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ข่าวสมัครงาน - Fri, 05/19/2017 - 16:29

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon 2.ประกาศรับรปภ.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, May 19, 2017 - 16:30 to Friday, June 16, 2017 - 16:30

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวสมัครงาน - Thu, 05/04/2017 - 16:00

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ วุฒิปริญญาโท 1 อั่ตรา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศผลการคัดเลือก50.65 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัย เรื่อง การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยบริการทางวชาการแก่สังคม จำนวน 1 คน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5

ข่าวสมัครงาน - Tue, 05/02/2017 - 17:05

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสรีวิชัย เรื่อง การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยบริการทางวชาการแก่สังคม จำนวน 1 คน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว คณะสัตวแพทยศาสตร์

ข่าวสมัครงาน - Fri, 04/28/2017 - 16:01
                   ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2560 นั้น ปรากฏว่า   เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวสมัครงาน - Fri, 04/28/2017 - 15:59

            ตามที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560 นั้น ผลปรากฎดังนี้

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

ข่าวสมัครงาน - Mon, 04/24/2017 - 14:46

                   ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

เอกสารแนบ: PDF icon รายละเอียดดังแนบข่าวสมัครงาน/ผล

Pages