Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English
ยินดีต้อนรับ...............สู่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

aa

ข่าวประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวประชาสัมพันธ์
Updated: 5 months 2 days ago

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: ประมวลภาพวันซ้อมใหญ่รับปริญญา บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

Sun, 09/17/2017 - 11:26

ประมวลภาพวันซ้อมใหญ่วันรับปริญญา บัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รูปภาพประกอบ: ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: โครงการวาดนิทานสร้างฝันกับจิตรกรน้อย

Thu, 09/14/2017 - 10:32

เมื่อวันที่ 6 - 8 กันยายน 2560  ได้มีการจัดโครงการวาดนิทานสร้างฝันกับจิตรกรน้อย โดยมีสโมสรนักศึกษาและคณาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม เพื่อนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ จังหวัดกระบี่

รูปภาพประกอบ: ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน ประจำปีงบประมาณ 2560

Tue, 09/12/2017 - 11:44

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยมี อาจารย์เสริมศักดิ์ สัญญาโณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, อาจารย์งามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์, อาจารย์สุรวัช หมู่เก็ม, 
อาจารย์อภิฤดี อนันตพันธ์ ได้รายงานผลการดำเนินการฯ ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

รูปภาพประกอบ: ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเส้นสายลายศิลป์ วาดลายเส้นเมืองสงขลา

Mon, 09/11/2017 - 15:28

เมื่อวันที่ 6 - 9 กันยายน 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรมเส้นสายลายศิลป์วาดลายเส้นเมืองสงขลา โดย รศ.ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น เป็นวิทยากร  และมีอาจารย์มัลลิกา ปู่เพ็ชร์ , อาจารย์ธนวัฒน์ เลขาพันธ์ ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาในการทำกิจกรรม ณ Art Mill หอศิลป์สงขลา

รูปภาพประกอบ: ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดจุดวางต้นดาวเรือง

Fri, 09/08/2017 - 16:02

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กำหนดจุดวางต้นดาวเรือง  เป็นเลข 9 โดยมีอาจารย์เด่นเดือน ปัญญาดา อาจารย์มัลลิกา ปู่เพ็ชร และนักศึกษา ชั้นปี ที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้ร่วมกันกำหนดจุดวางต้นดาวเรือง  เป็นเลข 9 เพื่อจะนำต้นดาวเรืองมาวางให้สวยงาม ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รูปภาพประกอบ: ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะ จ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง

Thu, 09/07/2017 - 10:59

แก้ไข คุณสมบัติของผู้เสนอการรับจ้างเฉพาะตำแหน่ง (วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

1. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกทักษะปฏิบัติการทางด้านการโรงแรมฯ

2. เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ.PDFข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, September 7, 2017 - 11:00

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลจำนวน 79 อัตรา

Wed, 09/06/2017 - 10:27

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลจำนวน 79 อัตรา

รับใบสมัครระหว่างวันที่ 5 - 12 กันยายน 2560

ภายในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ งานการคลัง

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon img-170906091302.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลบุคลากรDate: Wednesday, September 6, 2017 - 10:30 to Monday, October 2, 2017 - 16:30

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: คณะวิศวฯ จัดทำระบบงานประกันคุณภาพฯ เตรียมเปิดวิศวฯเครื่องกลเรือ

Thu, 08/24/2017 - 14:33

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบงานประกันคุณภาพ ISO 9001:2015  ณ ห้องประชุมยางนา มทร.ศรีวิชัย เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยแบ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามระบบ ISO 9001:2015 เบื้องต้น” ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และโครงการย่อยที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015” ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในการรับรองหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากทีมวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาองค์กรด้านการจัดทำระบบ ISO เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบงานประกันคุณภาพ ISO 9001:2015  ณ ห้องประชุมยางนา มทร.ศรีวิชัย เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยแบ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามระบบ ISO 9001:2015 เบื้องต้น” ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และโครงการย่อยที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015” ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในการรับรองหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากทีมวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาองค์กรด้านการจัดทำระบบ ISO ได้แก่ คุณกฤษดา พจน์ศิริศิลป์ และคุณศิวะ เสาทอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

 

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: คณะวิศวฯ จัดทำระบบงานประกันคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อเตรียมเปิดหลักสูตร “วิศวกรรมเครื่องกลเรือ”

Thu, 08/24/2017 - 14:28
Body: 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบงานประกันคุณภาพ ISO 9001:2015  ณ ห้องประชุมยางนา มทร.ศรีวิชัย เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โดยแบ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามระบบ ISO 9001:2015 เบื้องต้น” ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และโครงการย่อยที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การตีความข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015” ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ในการรับรองหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากทีมวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาองค์กรด้านการจัดทำระบบ ISO ได้แก่ คุณกฤษดา พจน์ศิริศิลป์ และคุณศิวะ เสาทอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งทั่วแผ่นดิน

Wed, 08/16/2017 - 12:22

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "ปลูกดอกดาวเรือง" 
ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ร่วมเพาะเมล็ดดอกดาวเรือง ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งในช่วงถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

 

รูปภาพประกอบ: ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์"

Mon, 08/07/2017 - 11:33
     สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์" เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ได้เข้าใจและรู้จักนำคำสอนต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจให้รู้จักผิดชอบชั่วดีและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในทำนองคลองธรรม ไม่ประพฤติตนเป็นปัญหาต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ เพื่อน และสังคม ทั้งยังปลูกฝังค่านิยมที่ดี และถูกต้องแก่เด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้าให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป  

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: ประมวลภาพงาน Engineering Freshly 2017

Sun, 08/06/2017 - 15:33
Body: 

ปิดฉากได้อย่างสวยงามกับการประกวดดาว-เดือน ผู้นำนักศึกษาด้านวัฒนธรรม (ทูตกิจกรรม) คณะวิศวกรรมศวกรรม Engineering Freshly 2017 "Cultural Heritage of Songkhla" : Freshly Day Freshly Night ณ อาคารศรีวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยผู้ที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศประเภทเดือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แก่ นายกิตินันท์ ศรีประสม นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, รางวัลชนะเลิศประเภทดาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ นางสาวเปรมกมล โบราณมูล นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม, รางวัล Friendship Award ได้แก่ นายจิตวิทธิ์ สุขเจริญ, รางวัล The best culture Heritage of Songkhla ได้แก่ นายชยธร ดวงมาลย์ และ นางสาวฟารีดา ไทรงาม, รางวัล Social Popularity by fixit 2 phone ได้แก่ นายปุณยวีร์ จำนงค์รักษ์ และนางสาวกัญญารัตน์ มีสุข โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งดาว-เดือน คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเป็นตัวแทนในการประกวดระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะฯ

Tue, 08/01/2017 - 15:43

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาประจำศูนย์ฝึกทักษะฯ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon img-170801154933.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Tuesday, August 1, 2017 - 15:45 to Thursday, August 31, 2017 - 15:45

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: วิศวฯ ร่วมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

Thu, 07/27/2017 - 10:29
Body: 

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 12 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: วิศวฯ ร่วมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

Thu, 07/27/2017 - 10:29
Body: 

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน 12 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร ณ วงเวียนภูมิพลังแห่งปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์: พระครูธรรมสาธก บรรยายธรรมให้แก่นักศึกษาคณะวิศวฯ

Tue, 07/25/2017 - 08:38
Body: 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังวินัย ให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด  ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายธรรม โดย พระครูสุธรรมสาธก เจ้าคณะตำบลนาข้าวเสีย เจ้าอาวาสวัดธรรมมาราม (นาปด) จ.ตรัง เป็นพระครูวิทยากร บรรยายเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมกับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข รู้รัก สามัคคี เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีธรรมมะนำทางในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมศรีวิศวะ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

Thu, 07/20/2017 - 11:16

ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon img-170720102258.pdfข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงาน/ผลDate: Thursday, July 20, 2017 - 11:15

Pages