Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English
ยินดีต้อนรับ...............สู่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

aa

คำสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

 

ไตรมาสที่ 4  เดือน  ก.ค.60 - ก.ย. 60

 

ลำดับ     เลขที่คำสั่ง เรื่อง   วัน/เดือน/ปี
1 127 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสัมมนาเทคนิคการให้คำปรึกษาและการสอนนักศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 7 ก.ค.60
       

 

 

ไตรมาสที่ 3  เดือน  เม.ย.60 - มิ.ย. 60

 

ลำดับ     เลขที่คำสั่ง เรื่อง   วัน/เดือน/ปี
13 120 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ค่าย อก. ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ (เพิ่มเติม) 26 มิ.ย. 60
12 106 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 5  มิ.ย. 60
11 105 แต่งคั้งหัวหน้างานภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร (เพิ่มเติม) 5  มิ.ย. 60
10 104 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ "ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี
และบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2
5  มิ.ย. 60
9 097 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม 24 พ.ค.60
8 096 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 24 พ.ค.60
7 092 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมการทำขนมไทยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 22 พ.ค.60
6 091 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
ประจำปีการศึกษา 2559
22 พ.ค.60
5 086 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนศาลาสามหลังแบบยั่งยืน :
กิจกรรมย่อยที่ 1 การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) กับผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน
15 พ.ค.60
4 084 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 15 พ.ค.60
3 080 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ การจัดการความรู้ "การเพิ่มคุณค่างานด้วย KM" : กิจกรรมที่ 2 จัดการความรู้แบบชุมชน
นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)
26 เม.ย 60
2 078 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 24 เม.ย 60
1 077 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนศาลาสามหลังแบบยั่งยืน :
กิจกรรมย่อยที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารให้ได้มาตรฐานสากล
24 เม.ย 60

 

ไตรมาสที่ 2  เดือน  ม.ค.60 - มี.ค. 60

ลำดับ     เลขที่คำสั่ง   เรื่อง    วัน/เดือน/ปี
28 073 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านภาคใต้ตามวิถีเพื่อสุขภาพ (เพิ่มเติม) 31 มี.ค.60
27 068 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ การจัดการความรู้ " การเพิ่มคุณค่างานด้วย KM " : กิจกรรมเติมความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีในการเขียนรายงานการประเมิฯตนเองระดับหลักสูตรและคณะ
22 มี.ค.60
26 065 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวทางนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 14 มี.ค.60
25 064 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษา อก. สู่อนาคตการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการเป็นบัณฑิต
ที่สมบรูณ์พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ
14 มี.ค.60
24 063 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 14 มี.ค.60
23 062 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 14 มี.ค.60
22 061 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่าย อก.จิตอาสา ปลูกป่า พัฒนาชุมชน 14 มี.ค.60
21 060 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประกวด " Amazing of Food Product" 14 มี.ค.60
20 059 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2559 14 มี.ค.60
19 052 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคูเพื่อจำหน่าย 8 มี.ค. 60
18 049 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และดำเนินการตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และคณะ
ประจำปีการศึกษา 2559
 3 มี.ค. 60
17 030 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (นายธีระวัฒน์ สุขใส) 23 ก.พ. 60
16 027 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ สายสนับสนุน (นางสาวฐิตารีย์  สมรูป) 21 ก.พ. 60
15 026 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (นายอรรถพล  พรหมทอง) 21 ก.พ. 60
14 025 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (นางสาวเดือนพัตรา จันทร์สุด) 21 ก.พ. 60
13 024 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (นายธีระพงค์  หมวดศรี) 21 ก.พ. 60
12 023 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (นางสาววรณัน  เกิดสุวรรณ) 21 ก.พ. 60
11 022 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (นางสุกัลญา หะริตา) 21 ก.พ. 60
10 021 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 21 ก.พ. 60
9 018 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านการทำธุรกิจอาหารแก่นักศึกษา 20 ก.พ.60
8 015 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมภาาณ์ศึกษาทุน จุมภำ-พันธุ์ทิพย์ 7 ก.พ.60
7 014 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้" 7 ก.พ.60
6 011 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากน้ำตาลจาก(น้ำส้มจาก)ของชุมชนตำบล
ขนาบนากอำเภอปากพนัง เพื่อการจำหน่าย
31 ม.ค.60
5 008 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านภาคใต้ตามวิถีสุขภาพ 20 ม.ค.60
4 007 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณ
ฑิตไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
20 ม.ค.60
3 006 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "พัฒนาทักษะทางภาษาแก่นักศึกษา ครั้งที่ 1" 16 ม.ค.60
2 005 แต่งตั้งหัวหน้างานภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 13 ม.ค.60
1 001 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมเกษตร 10 ม.ค.60

 

ไตรมาสที่ 1  เดือน  ต.ค.59 - ธ.ค. 59

 

ลำดับ     เลขที่คำสั่ง เรื่อง  วัน/เดือน/ปี
7 188 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมและจัดประกวดแข่งขันการทำหมรับน้อย 15 ธ.ค.59
6 187 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมและจัดประกวดแข่งขันศิลปะ  การจัดตกแต่งอาหารพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 14 ธ.ค. 59
5 184 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษา  ประเภทโควตา  ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560 8 ธ.ค.59
4 183 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการเพิ่มพูนความรู้นักศึกษาและศิษย์เก่า 8 ธ.ค.59
3 181 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ "อนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมเกษตร" 2 ธ.ค.59
2 175 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานโครงการ เปิดบ้านวันวิชาการ " Agro Industry open house " 28 พ.ย. 59
1 172 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานโครงการ "ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์แผนปฎิบัติงานราชการ
การประจำปีและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1"
21 พ.ย. 59