• ภาษาไทย
    • English

ข้อเสนอแนะแผนกลยุทธ์ 5 ปี คณะอุตสาหกรรมเกษตร (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564)

ขณะนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี  (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์หรือข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับแผนกลยุทธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในครั้งต่อไป.