• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 
 


 ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล
อาจารย์ประจำ
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประวัติและผลงาน 
       

 


ผศ.จรีพร  เชื้อเจ็ดตน
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 

 


ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 

ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 


 


ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 

นายวีรพงศ์ เชียรสงค์
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 


 


นางสาวสุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร
อาจารย์ประจำ 

ประวัติและผลงาน