• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 
 
 
 
 

 


นายศรีอุบล  ทองประดิษฐ์

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ประวัติและผลงาน       

 


ผศ.ณรงค์ชัย  ชูพูล
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 

 


ผศ. ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน   (ดูเพิ่มเติม)


ผศ.ดร น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 


 


ดร.ธณิกานต์  ธรสินธุ์
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 


ผศ. ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 


 

ดร.สายใจ แก้วอ่อน
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน