Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English
ยินดีต้อนรับ...............สู่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

aa

 
 
 
 
 

 


นายศรีอุบล  ทองประดิษฐ์

หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ประวัติและผลงาน       

 


ผศ.ณรงค์ชัย  ชูพูล
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 

 


ผศ. ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน   (ดูเพิ่มเติม)


ผศ.ดร น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 


 


ดร.ธณิกานต์  ธรสินธุ์
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 


ผศ. ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 


 

ดร.สายใจ แก้วอ่อน
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน