• ภาษาไทย
    • English

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม AB306

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องบทบาทนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม AB306