Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ยินดีต้อนรับ...............สู่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

aa

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดประดิษฐาราม (ไสหร้า) ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาใหม่มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถนำข้อคิดและข้อปฏิบัติที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ นอกจากนั้นนักศึกษาใหม่ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การประกอบศาสนพิธีทางศาสนา การเจริญสติ อีกด้วย