Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ยินดีต้อนรับ...............สู่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

aa

ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานราชการประจำปี และบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2 ณ ล่องแก่งหนานมดแดง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยภายในโครงการมีกิจกรรม อาทิ ทบทวนผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2559 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2560 เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมล่องแก่งเพื่อสานสัมพันธ์และความสามัคคีของบุคลากรภายในคณะฯ