• ภาษาไทย
    • English

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา3ดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา3ดี ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข รอดพ้นจาก มหันตภัยของสารเสพติดและอบายมุขทั้งปวง รวมทั้งเป็นแกนนำในการเฝ้าระวังภัยอันตรายจากสารเสพติดและอบายมุขในหมู่เพื่อนนักศึกษา ซึ่งในโครงการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวมอบนโยบายแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 62 คน และมีทีมวิทยากรจาก โมบายทีมของศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด จังหวัดนครศรีธรรมราช มามอบความรู้และความสนุกสนานให้แก่นักศึกษา