• ภาษาไทย
    • English

โครงการค่าย อก. ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดขนาบนาก ตำบล ขนาบนาก อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ได้ดำเนินการจัดโครงการค่าย อก. ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดขนาบนาก ตำบล ขนาบนาก อำเภอ ปากพนัง จังหวัด นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 45 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชุมชนขนาบนาก เนื่องจากประสบภัยน้ำท่วมในช่วงต้นปีที่ผ่านมา  นอกจากนั้นยังเป็นการสงเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของสังคมเป็นหลัก และเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกชั้นเรียนที่ได้เรียนรู้จากชุมชนในระหว่างอยู่ค่าย ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนขนาบนากกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการจัดขึ้นมีลักษณะบูรณาการเพื่อให้กิจกรรมมีความหลากหลายและก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งชุมชนและคณะฯ (ด้านการพัฒนานักศึกษา) อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดขนาบนาก บริการวิชาการให้กับชาวบ้าน ซ่อมแซมเตาเคียวน้ำตาลจาก  เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนขนาบนาก  เป็นต้น