• ภาษาไทย
    • English

นักวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงานทั้งแบบ Oral และ Poster ในระดับชาติและนานาชาติ

ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 “Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ในการประชุมครั้งนี้มีนักวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงานทั้งแบบ Oral และ Poster ในระดับชาติและนานาชาติด้วยจำนวน 4 ท่าน คือ ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น ดร.สายใจ แก้วอ่อน และดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์