Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English
ยินดีต้อนรับ...............สู่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

aa

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์ และ ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์     อาจารย์ประจำสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  และ ผศ.ผกามาศ ปุรินทราภิบาล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ได้จัดกิจกรรมแนะแนวนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำช่องทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในช่วงท้ายของกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามข้อสงสัย พร้อมแลกเปลี่ยนพูดคุยในประเด็นต่างๆกับรุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร