• ภาษาไทย
    • English

ศึกษาดูงานสถานประกอบการสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด

เมื่อศุกร์วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผกามาส ปุรินทราภิบาล และ  อาจารย์ สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 13 คน เยี่ยมชมสถานประกอบการสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก คุณธเนศ เต็มราม ฝ่ายบริหารเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ กระบวนการผลิตภัณฑ์นมพลาสเจอร์ไรซ์ และการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี - จุลินทรีย์ ” นอกจากนี้นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบ (ปริมาณกรด องค์ประกอบโดยรวม สารปฏิชีวนะ ฯลฯ ) จากห้องทดลองวิทยาศาสตร์สหกรณ์โคนมพัทลุง อีกด้วย