• ภาษาไทย
    • English

โครงการอบรมแปรรูปจิ้งหรีด ณ ห้อง AG 21 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันอังคารที่ 12  กันยายน 2560 ฝ่ายบริการวิชาการได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมแปรรูปจิ้งหรีด ณ ห้อง AG 21 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งในโครงการได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองดีเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 20 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ให้สามารถแปรรูปจิ้งหรีดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่และน่าสนใจเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากคณจารย์ภายในคณะฯ ที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ข้อมูลแก่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนฯ โดยแบ่งการดำเนินกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงเช้าจะเป็นลักษณะการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการแปรรูปอาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เทคนิคการทำตลาดดิจิทัล และช่วงบ่าย จะเป็นลักษณะการฝึกปฏิบัติการแปรรูปจิ้งหรีดอบแห้ง และขนมทองม้วนเสริมโปรตีนจากจิ้งหรีด