• ภาษาไทย
    • English

นักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่เตรียมดำเนินโครงการงบพัฒนาจังหวัดตรัง

   เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ผศ. จรีพร เชื้อเจ็ดตน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ. ดร. สุภาษิต ชูกลิ่น รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนได้ลงพื้นที่ อ. นาโยง จ.ตรัง  เพื่อเตรียมดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพื้นเมืองในกิจกรรมย่อย : การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมืองและกิจกรรมย่อย : โภชนาศาสตร์และคุณค่าทางอาหารของข้าวพื้นเมืองซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณ 350,000 บาท และ 182,000 บาท ตามลำดับ ภายใต้แผนงานบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวงเงิน 3,928,400 บาท เพื่อช่วยอนุรักษ์ส่งเสริมการปลูกข้าวพื้นเมืองและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยข้าวพื้นเมือง ของจังหวัดตรังซึ่งมีมากกว่า 80 สายพันธุ์ เช่น ข้าวลูกปลา ข้าวช่อมุด ข้าวเบายอดม่วง ข้าวช่อมุด ข้าวหอยสังข์ ข้าวงวงช้าง ข้าวนางเอก เป็นต้น