Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English
ยินดีต้อนรับ...............สู่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

aa

    
    วันที่ 23 มกราคม 2561 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์น้ำตาลโซม ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปน้ำหวานต้นจาก สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนได้