• ภาษาไทย
    • English

จัดอบรมและประกวดแข่งขันศิลปะการจัดตกแต่งอาหารพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการ แนวทาง และศิลปะในการจัดตกแต่งอาหาร

เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ชไมพร เพ็งมาก จัดอบรมและประกวดแข่งขันศิลปะการจัดตกแต่งอาหารพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการ แนวทาง และศิลปะในการจัดตกแต่งอาหาร รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป