• ภาษาไทย
    • English

กิจกรรมพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมพาพันธ์ 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดจัดกิจกรรมพัฒนาคณะ ฯ ณ บริเวณอาคารสำนักงานคณะฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจติดตามการประเมิน 5 ส และยังเป็นการส่งเสริมให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การปรับปรุงภูมทัศน์สวนหย่อม ทาสีเส้นจราจร กิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างบรรยากาศในระหว่างการดำเนินกิจกรรม