• ภาษาไทย
    • English

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จำนวน 103 คน ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ว่าที่ ร.ต. ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยโครงการฯ มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 pH meter เพื่อเรียนรู้การหาค่ากรด-เบสในอาหารด้วย pH meter โดยมี ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่นและนายธีระพงศ์ หมวดศรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากร ฐานที่ 2 การไทเทรต เพื่อเรียนรู้การหาค่ากรดไขมันอิสระในน้ำมันพืชที่ใช้ทอดอาหาร โดยมี ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากร ฐานที่ 3 สารให้สี แดงดี ปลอดภัย เพื่อเรียนรู้การใช้สารสีจากเชื้อราและข้าวพื้นเมือง (อังคะ) ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  โดยมี ดร.สายใจ แก้วอ่อน และนายธีระวัตน์ สุขใส สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นวิทยากร และฐานที่ 4 คุ้กกี้และเค้กกล้วยหอม เพื่อเรียนรู้การทำขนมคุ้กกี้และเค้กกล้วยหอม โดยมี ผศ.พูลทรัพย์ อินทร์สังข์และผศ.จรูญ บุญนำ สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษา สโมสรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมช่วยในการดำเนินกิจกรรมอีกด้วย