• ภาษาไทย
    • English

ด้านงานวิจัย

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญ ภายใต้กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพื้นเมือง

เมื่อวันที่ 19 - 28 มิถุนายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้

นักวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงานทั้งแบบ Oral และ Poster ในระดับชาติและนานาชาติ

ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 “Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ และเพื่อสร้างเครือข

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ บริเวณอาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Award : Researcher )