• ภาษาไทย
    • English

ด้านงานวิจัย

เกษตรกรกลุ่ม Yong Smart Farmer (YSF) ขอคำปรึกษาคณะฯ อก.

 เมื่อวันศุกร์ที่ 23  พฤศจิกายน 2561 ทางกลุ่มเกษตรกร YSF ได้เข้าพบ ผศ.ว่าที่ ร.ต. ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณาจารย์ของคณะฯ เพื่อขอคำปรึกษาในด้านการแปรรูผลผลิตทางการเกษตร (ทุเรียนเทศ กล้วย สละ และเห็ด ) ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นาน

เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัยได้ส่งผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองตรัง

เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัยได้ส่งผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองตรังประกอบด้วยคุ้กกี้ข้าวพื้นเมือง โดยผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล ยีสต์ข้าวแดง โดยดร.สายใจ แก้วอ่อน และขนมขบเคี้ยวศรีวิชัย โดยผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น และนายธีระพงษ์ หมวดศรีเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ศูนย์การค้าโรบินตรัง จ.ตรัง

ร่วมเสวนามหกรรมข้าวหอมมะลิอีสานใต้

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมเสวนามหกรรมข้าวหอมมะลิอีสานใต้ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมเสวนาด้วย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เรื่อง "การศึกษาสูตรปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเห็ดนางฟ้าเหลือทิ้ง" ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (RMUTNC 10th) ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฏา อ.

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเรือรัษฏา อ.เมือง จ.ตรัง

เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมวิชาการระดั

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญ ภายใต้กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพื้นเมือง

เมื่อวันที่ 19 - 28 มิถุนายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้

นักวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอผลงานทั้งแบบ Oral และ Poster ในระดับชาติและนานาชาติ

ในระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และงานประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 “Creative RMUT and Sustainable Innovation for Thailand 4.0” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ และเพื่อสร้างเครือข

กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ บริเวณอาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Award : Researcher )