การพิมพ์ รูปภาพ แผนภูมิ

  1. ให้ใช้ภาษาไทยอธิบายภาพให้สมบูรณ์ ด้วยข้อความทำกะทัดรัด อ่านแล้วสามารถเข้าใจได้เลย
  2. ให้เขียนชื่อเป็นภาษาไทยทั้งหมด (เท่าที่ทำได้)
  3. ไม่ควรมีคำว่า “แสดง..”
  4. คำอธิบายต้องอยู่ด้านล่างของภาพ ให้ใช้ คำว่า “รูปที่” และหมายเลขเป็นตัวหนา ตามด้วยคำอธิบายปกติ
  5. ควรที่เขียนเรียง/กำหนดลำดับหมายเลขของรูปให้หมดในบทที่หนึ่ง ๆ เพราะถ้ามีการกำหนดหมายเลขแบบรวมทั้งเล่ม ถ้าเกิดข้อผิดพลาดในการเรียงลำดับ ก็ต้องแก้ไขหรือพิมพ์ออกมาหมดทุกบท     
  6. ถ้าคำอธิบายยาวมากกว่า 1 บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยพิมพ์ให้ตรงกับอักษรตัวแรกของคำบรรยายและไม่ต้องใสเครื่องหมายมหัพภาค (-) หลังประโยคแรก
  7. คำย่อ หรือคำขยายความหมายในรูปภาพ ให้เขียนอธิบายไว้ใต้รูปภาพด้านล่างสุด ก่อนคำว่า “ที่มา” (ในกรณีที่อ้างอิงรูปภาพของผู้อื่นมา) แต่การพิมพ์รูปภาพในบทที่ 4 (ผลและวิจารณ์) ไม่มีต้องระบุคำว่า “ที่มา
  8. การอ้างอิงรูปภาพจากผู้แต่งอื่น ต้องแสดงคำว่า “ที่มา” ไว้ชิดซ้ายสุด เช่น

ที่มา/:///ศรีอุบล/และคณะ/(2546) ”

 

ตัวอย่างการพิมพ์รูปภาพแสดงดังรูปที่ 1.4