การพิมพ์ตารางผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทางสถิติ

ข้อกําหนดในการเขียนตารางหรือรูปที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ

  1. เขียนค่าเฉลี่ยที่มีอักษรภาษาไทย (ตัวยก) กํากับไว้เท่านั้น โดยนำค่าเฉลี่ยต่าง ๆ จากผลการ วิเคราะห์ค่าทางสถิติข้างต้นโปรแกรมได้จัดกลุ่มค่าเฉลี่ยไว้ที่ Duncan grouping (ที่ระดับ ความเชื่อมั่นร้อยละ 95) เป็นอักษรภาษาอังกฤษก็สามารถนำมาแปลงเป็นอักษรไทยดัง แสดงในตารางที่ 1.2
  2. ให้กํากับอักษรจากน้อยไปหามากไว้ที่ค่าเฉลี่ยที่มีค่ามากไปหาน้อย
  3. จะต้องหากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ต่อท้ายค่าเฉลี่ยที่ได้จากผลการวิเคราะห์ค่า ทางสถิติ เพราะจะได้ทราบถึงความคลาดเคลื่อนของผลการทดลองแต่ละซ้ำดังแสดงใน ตารางที่ 1.2
  4. จะต้องเขียนหมายเหตุอธิบายค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรเหมือนกันหรือแตกต่างกันในแนวนอน หรือแนวสดมภ์ ดังนี้
    1. ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรเหมือนกันในแนวสดมภ์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P>0.05)
    2. ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรแตกต่างกันในแนวสดมภ์ มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (P≤0.05)
  5. ต้องแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเอาไว้ที่ภาคผนวกและแสดงความเกี่ยวโยงมายังตารางที่แสดงไว้ในผลการทดลอง

ตัวอย่างการพิมพ์ตารางการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยทางสถิติดังแสดงในตารางที่ 1.2