• ภาษาไทย
  • English

เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย

 งานวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 
 • 1.ความหลากหลายของชนิด คุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านที่สำคัญ

 •    ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในการใช้ประกอบอาหารแบบดั้งเดิมของคนในภาคใต้ของประเทศไทย
 • 2.สูตรปุ๋ยอินทรีย์มูลสุกรผสมกากสลัดจ์ปาล์มที่เหมาะสมต่อปริมาณธาตุอาหารหลักและการเจริญของต้นปาล์ม
 •    แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
 • 3.การผลิตปลาส้มจากปลานิลการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพและจุลินทรีย์ระหว่างการหมัก
 • 4.การคัดเลือกจุลินทรีย์จาแหล่งต่างๆ เพื่อผลิตเอทานอล
 • 5.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากแป้งตาลโตนด
 • 6.การสร้างต้นแบบโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนของสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด
 • 7.คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแป้งจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงที่ผ่านการสกัดน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์ในเส้นก๋วยเตี๋ยว
 • 8.การปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันมะพร้าวด้วยน้ำมันจากเมล็ดมะม่วง
 • 9.ปัจจัยที่มีผลต่อการดึงน้ำออกบางส่วนต่อคุณภาพสับปะรดก่อนอบแห้ง
 • 10.การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต ควบคุมคุณภาพ และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการ
 •     หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • 11.การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่สร้างสารแบคเทอริโอซินจากปลาดุกร้า
 • 12.การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของปลานิลทั้งตัวและปลานิลแล่ที่จุ่มในสารละลายฟอสเฟตผสมไคโตแซนเก็บในสภาวะการแช่เย็นและแช่แข็ง
 • 13.การทำให้เกิดพรีเจลาติไนซ์ของแป้งในขั้นตอนการทำขนมไทยบางชนิดจากแป้งข้าวเจ้าเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์

​-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
   องค์ความรู้จากงานวิจัย
             
             1.จรรยาบรรณนักวิจัย