• ภาษาไทย
  • English

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2564
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปิดสอน ในสาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ 
ประกอบด้วย 2 หลักสูตรได้แก่

กำลังปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

                               สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    รายละเอียดคลิก 

                                             หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปี

                                                 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

                                                   0 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
                                                      ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านอุตสาหกรรมอาหาร หรือด้านเกษตรกรรม หรือสาขาอาหารและโภชนาการ

                                           หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน) ปริญญาตรี

                                                 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
                                                    0 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
                                                       หรือสาขาอุตสาหกรรมอาหาร   หรือสาขาผลิตภัณฑ์ประมงหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน


                              สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ    รายละเอียดคลิก 

                                
                                             หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปี

                                            - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (การจัดการอาหารและบริการ)
                                                    0 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์
                                                       และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                                       หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน) ปริญญาตรี

                                            วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ)
                                                    0 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา วิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน

 

                   แนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  วทบ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

                        ปี 1 - ปี 2 เป็นการศึกษารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ที่เป็นพื้นฐาน เช่น เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา   ฟิสิกส์ ชีวเคมี

                                         คณิตศาสตร์ สถิติ  ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

                        ปี 3 - ปี 4 เป้นการศึกษาเน้นทักษะวิชาชีพ เช่น การแปรรูปอาหาร เคมีอาหาร วิศวกรรมอาหาร จุลชีววิทยา  อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ
                                         เทคโนโลยีการหมัก การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การจัดการอุตสาหกรรม ฯลฯ
                     

                 งานที่รองรับหลังจบการเรียนการศึกษา                                   

 •  ภาคเอกชน
  *  ควบคุมการผลิต
  *  การควบคุมคุณภาพ         
  *  ฝ่ายวิจัยและพัฒา

   
 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 •         1. นักธุรกิจด้านการอาหาร

          2. พนักงานโรงแรม จัดซื้ออุปกรณ์อาหาร ผู้จัดการฝ่ายเก็บอาหารและอุปกรณ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง

          3.  พ่อครัว แม่ครัวในโรงแรมหรือในร้านอาหาร

          4.  ฝ่ายโภชนาการของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ

          5.  นักกำหนดอาหาร ให้คำปรึกษาผู้ป่วยเฉพาะโรคในโรงพยาบาล

          6.  ผู้สอนในสถาบันการศึกษาทุกระดับ

          7.  นักวิชาการด้านอาหาร

          8.  ผู้ตรวจสอบคุณภาพอาหาร

          9.  ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหาร

        10. ผู้ประกอบการธุรกิจการจัดเลี้ยงใน และนอกสถานที่ พร้อมสันทนาการ

        11. ผู้ประกอบการคลินิกอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเฉพาะวัย เช่น วัยชรา วัยทารก วัยเด็ก

        12. ผู้สอนทำอาหาร

        13. นักทดสอบตำรับอาหาร