• ภาษาไทย
  • English

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรใหม่ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562
คณะอุตสาหกกรมเกษตรเปิดสอน 2 สาขาวิชาได้แก่

                               สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    รายละเอียดคลิก 

                                             หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปี

                                                 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

                                                   0 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
                                                      ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านอุตสาหกรรมอาหาร หรือด้านเกษตรกรรม หรือสาขาอาหารและโภชนาการ

                                           หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน) ปริญญาตรี

                                                 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
                                                    0 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
                                                       หรือสาขาอุตสาหกรรมอาหาร   หรือสาขาผลิตภัณฑ์ประมงหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน


                              สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร    รายละเอียดคลิก 
        
                                             หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปี

                                            - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ)
                                                    0 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม
                                                       และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

                                       หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน) ปริญญาตรี

                                            วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (การจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ)
                                                    0 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา วิชาคหกรรม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน

 

                   หลักสูตรที่เปิดสอน

                        สองปีแรก เป็นการศึกษาแนวกว้างในรายสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐาน เช่น เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา   ฟิสิกส์ ชีวเคมี

                                         คณิตศาสตร์ สถิติ  ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

                        สองปีหลัง เป้นการศึกษาเน้นในวิชาชีพ เช่น การแปรรูปอาหาร เคมีอาหาร วิศวกรรมอาหาร จุลชีววิทยา  อาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ
                                         เทคโนโลยีการหมัก การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การจัดการอุตสาหกรรม ฯลฯ

                                               ในปีสุดท้ายนักศึกษาจะต้อง
                                                    - ทำโครงงานปัญหาพิเศษ

                 งานที่รองรับหลังจบการเรียน

                 มีงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ที่มีวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่เพื่อช่วย ปรับปรุงแก้ไข ปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
ให้อยู่กับวงการอุตสาหกรรมการเกษตร      ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาความรู้ของคณาจารย์และพัฒนางาน   
การเรียนการสอนแล้ว
ยังช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับคณะอีกด้วย งานวิจัยที่สำคัญได้แก่
 
                                     

 •  ภาคเอกชน
  *  ควบคุมการผลิต
  *  การควบคุมคุณภาพ         
  *  ฝ่ายวิจัยและพัฒา

   
 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 •         1. นักธุรกิจด้านการอาหาร

          2. พนักงานโรงแรม จัดซื้ออุปกรณ์อาหาร ผู้จัดการฝ่ายเก็บอาหารและอุปกรณ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง

          3.  พ่อครัว แม่ครัวในโรงแรมหรือในร้านอาหาร

          4.  ฝ่ายโภชนาการของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ

          5.  นักกำหนดอาหาร ให้คำปรึกษาผู้ป่วยเฉพาะโรคในโรงพยาบาล

          6.  ผู้สอนในสถาบันการศึกษาทุกระดับ

          7.  นักวิชาการด้านอาหาร

          8.  ผู้ตรวจสอบคุณภาพอาหาร

          9.  ผู้ประกอบการโรงงานผลิตอาหาร

        10. ผู้ประกอบการธุรกิจการจัดเลี้ยงใน และนอกสถานที่ พร้อมสันทนาการ

        11. ผู้ประกอบการคลินิกอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเฉพาะวัย เช่น วัยชรา วัยทารก วัยเด็ก

        12. ผู้สอนทำอาหาร

        13. นักทดสอบตำรับอาหาร