• ภาษาไทย
    • English

เจ้าหน้าที่

 
 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัลญา หะริตา
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชา : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โทรศัพท์ : 089-8778622
อีเมล์ : aryawan_@hotmail.com

ประวัติและผลงาน 

 
 

 

ชื่อ-สกุล : นายธีระพงค์ หมวดศรี
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
โทรศัพท์ : 087-8848104
อีเมล์ : noom-bio@hotmail.com


ประวัติและผลงาน 

 
 

 

ชื่อ-สกุล : นายอรรถพล พรหมทอง
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม  (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชา : ComputerScience
โทรศัพท์ : 083-3919116
อีเมล์ : auttapon.promthong@gmail.com

 

ประวัติและผลงาน 

 
 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาววรณัน  เกิดสุวรรณ
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชา : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โทรศัพท์ : 087-3839470
อีเมล์ : nattarut_j@hotmail.com

 

ประวัติและผลงาน 

 
 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวอุมาพร  สุขฉนวน
วุฒิการศึกษา : บธ.บ (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
สาขาวิชา : การบัญชี
โทรศัพท์ : 080-0407319
อีเมล์ : -

 

ประวัติและผลงาน 

 
 

 

ชื่อ-สกุล : นายธีระวัฒน์ สุขใส
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์
สาขาวิชา : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
โทรศัพท์ : 081-7193347
อีเมล์ : meekun_meet@hotmail.com

 

ประวัติและผลงาน 

 
 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวเดือนพัตรา  จันทร์สุด
วุฒิการศึกษา :  วท.บ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชา :  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
โทรศัพท์ :  085-4707515
อีเมล์ :  Duan-228@hotmail.com

 

ประวัติและผลงาน 

 
 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิตารีย์  สมรูป
วุฒิการศึกษา :  วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 086-4782887
อีเมล์ : thitaree.somroup@gmail.com

ประวัติและผลงาน 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล : น.ส ดวงชีวัน มนตราลักษณ์
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
โทรศัพท์ : 086-2761394
อีเมล์ : n-eiang@hotmail.com

 

ประวัติและผลงาน 

 
 

 

ชื่อ-สกุล : นายอดิเรก  ชัยกฤษ์ 
ตำแหน่ง :  ช่างเทคนิค
โทรศัพท์ :  091-3193371

 

ประวัติและผลงาน 

 
   

 

     
     
 
 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวรัชนี  จันทร์ส่อง
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ประจำครัวศรีวิชัย
โทรศัพท์ :  -

 

ประวัติและผลงาน 

     
     
 
 

 

ชื่อ-สกุล :  นางสาวจำนรรจ์พร  ช่วยแก้ว
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ประจำร้านค้าคณะ
โทรศัพท์ :  -

 

ประวัติและผลงาน

     
     
 
 

 

ชื่อ-สกุล :  นางเสาวรส  คล้ายคลิ้ง
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร AP3
โทรศัพท์ :  -

 

ประวัติและผลงาน