• ภาษาไทย
    • English

ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Assit.Prof.Dr.Apinya  Vanichpun 
ชื่อภาษาไทย       : ผศ.ดร.อภิญญา  วณิชพันธุ์
ตำแหน่ง             : คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ตำแหน่งทางวิชาการ  : ผู้ช่วยศาสตราจาย์

หลักสูตร              :   

TEL             : 075-489625-6 ต่อ 109

EMAIL         : apinya.v@rmutsv.ac.th

ประวัติและผลงาน