• ภาษาไทย
    • English

กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : -
ชื่อภาษาไทย       : ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา
ตำแหน่ง   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจาย์

หลักสูตร              :   

TEL             : 075-489-625 

EMAIL         : kittipoom.s@rmutsv.ac.th

ประวัติและผลงาน