Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English
ยินดีต้อนรับ...............สู่คณะอุตสาหกรรมเกษตร

aa

 
 

 

ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์
หัวหน้าสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ประวัติและผลงาน 

      

 


ผศ.จรูญ บุญนำ
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 

 


ผศ.ชไมพร เพ็งมาก
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 

 


ดร.อภิญญา วณิชพันธ์
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 


 


ผศ. พูลทรัพย์ อินทร์สังข์
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 

 


ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 


 


นางสาวสุธาสินี ศรีวิไล
อาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ)

ประวัติและผลงาน 

 

นายเดชศักดิ์ วิจิตต์พันธ์
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 

 


ผศ.ดร.เสาวนีย์ ชัยเพชร
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน