• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

 
 

 

ผศ.จรูญ บุญนำ
หัวหน้าสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

ประวัติและผลงาน 

      

 


ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 

 


ผศ.ชไมพร เพ็งมาก
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 

 


ดร.อภิญญา วณิชพันธ์
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 


 


ผศ. พูลทรัพย์ อินทร์สังข์
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 

 


ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน 


 


นางสาวสุธาสินี ศรีวิไล
อาจารย์ประจำ (ลาศึกษาต่อ)

ประวัติและผลงาน 

 

ผศ.ดร.เสาวนีย์ ชัยเพชร
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน