• ภาษาไทย
    • English

คู่มือต่างๆ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

   
   
       1.คู่มือการจัดการความรู้
       2.คู่มือการดำเนินกิจกรรม 5 ส
       3.คู่มือการติดตามและประเมินผล
       4.คู่มือการปฏิบัติงานการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
       5.คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและวิจัย  
       6.คู่มือการพัฒนาเว็บไซต์  
       7.คู่มืองานสารบรรณ  
       8.คู่มือเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน  
       9.คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายนโยบายและแผน  
      10.คู่มือผู้ประเมินคุณภาพภายใน  
      11.คู่มือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
         และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2555
 
      12.คู่มือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ  
      13.คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
      14.คู่มืองานกิจกรรม  กีฬาและนันทนาการ  
      15.คู่มืองานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
      16.คู่มืองานวินัยพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
      17. คู่มือการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา