• ภาษาไทย
    • English

คำสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร 61

คำสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตรประจำปีงบประมาณ ย้อนหลัง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไตรมาสที่ 4  เดือน  ก.ค.61 - ก.ย. 61

 

ลำดับ     เลขที่คำสั่ง เรื่อง   วัน/เดือน/ปี
13 113 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาทุนสามคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  13 ก.ค. 61
12 108 ต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมโครงการอบรมและจัดประกวดแข่งขันการทำหมรับน้อย  12 ก.ค. 61
11 107 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างเหมา  12 ก.ค. 61
10 106 ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว รอบการประเมินครั้งที่ 2 (นางสาวอุมาพร  สุขสงวน)  12 ก.ค. 61
9 105 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว รอบการประเมินครั้งที่ 2 (นายอดิเรก ชัยฤกษ์)  12 ก.ค. 61
8 104 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการสายสนับสนุน (นางสาวฐิตารีย์  สมรูป)  12 ก.ค. 61
7 103 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (นายอรรถพล  พรหมทอง)  12 ก.ค. 61
6 102 ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (นางสาวเดือนพัตรา จันทร์สุด)  12 ก.ค. 61
5 101 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (นางดวงชีวัน มนตราลักษณ์)  12 ก.ค. 61
4 100 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (นายธีระพงค์  หมวดศรี)  12 ก.ค. 61
3 099 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (นายธีระวัฒน์ สุขใส)  12 ก.ค. 61
2 098 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (นางสาววรณัน  เกิดสุวรรณ)  12 ก.ค. 61
1 097 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (นางสุกัลญา หะริตา)  12 ก.ค. 61
 

 

ไตรมาสที่ 3  เดือน  เม.ย.61 - มิ.ย. 61

 

ลำดับ     เลขที่คำสั่ง เรื่อง   วัน/เดือน/ปี
  090 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ"ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีและการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร"
 27 มิ.ย. 61
  087 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  24 มิ.ย. 61
1 084 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าทางการเกษตรจังหวัดตรัง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพื้นเมือง
กิจกรรมย่อยที่ 4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมือง
 16 มิ.ย. 61
  083 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทำบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตร  15 มิ.ย. 61
  080 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรู้พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561  13 มิ.ย. 61
  077 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยื่น :
กิจกรรมย่อยที่ 5 การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องเติมอากาศในการผลิตน้ำตาลโซม
 11 มิ.ย. 61
  074 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2561  6  มิ.ย. 61
  072 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  5  มิ.ย. 61
  069 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ยื่นแบบขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  31 พ.ค. 61
  063 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 11  22 พ.ค. 61
  062 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม  22 พ.ค. 61
  061 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการปฐมนิเทศนักศึกษา  22 พ.ค. 61
  060 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ การอบรมแนวทางการพัฒนาและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการขอ primary GMP ของชุมชนกะปาง  21 พ.ค. 61
  057 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยื่น :
กิจกรรมย่อยที่ 6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑืน้ำตาลจากพร้อมดื่ม
และน้ำตาลจากเข้มข้น
 18 พ.ค. 61
  056 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์หมี่กรอบเพื่อการจำหน่าย  18 พ.ค. 61
  055 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  18 พ.ค. 61
  050 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับบุคลากรในสถานประกอบการ  10 พ.ค. 61
  046 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการยืดอายุการเก็บขนมดอกจอก  5 เม.ย. 61

 

ไตรมาสที่ 2  เดือน  ม.ค.61 - มี.ค. 61

 

ลำดับ     เลขที่คำสั่ง เรื่อง  วัน/เดือน/ปี
23 042 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม) 23 มี.ค. 61
22 041 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 23 มี.ค. 61
21 035 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว รอบการประเมินครั้งที่ 2 (นางสาวอุมาพร  สุขสงวน) 23 ก.พ. 61
20 034 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว รอบการประเมินครั้งที่ 2 (นายอดิเรก ชัยฤกษ์) 23 ก.พ. 61
19 033 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการสายสนับสนุน (นางสาวฐิตารีย์  สมรูป) 23 ก.พ. 61
18 032 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) 23 ก.พ. 61
17 031 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (นางสาวเดือนพัตรา จันทร์สุด) 23 ก.พ. 61
16 030 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (นางดวงชีวัน มนตราลักษณ์) 23 ก.พ. 61
15 029 23 ก.พ. 61
14 028 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (นายธีระวัฒน์ สุขใส) 23 ก.พ. 61
13 027 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (นางสาววรณัน  เกิดสุวรรณ) 23 ก.พ. 61
12 026 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (นางสุกัลญา หะริตา) 23 ก.พ. 61
11 025 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยื่น :
กิจกรรมย่อยที่ 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำหวานต้นจากพร
20 ก.พ. 61
10 024 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยื่น :
กิจกรรมย่อยที่ 3 ฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างตู้อบแสงอาทิตย์ในการตากแห้งน้ำตาลผง
20 ก.พ. 61
9 020 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 20 ก.พ. 61
8 017 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน ICT แก่นักศึกษา 19 ก.พ. 61
7 016 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสมรรถนะวิชาชีพ  ประจำปีการศึกษา 2560 19 ก.พ. 61
6 014 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องจิ้มจากน้ำตาลจาก 31 ม.ค. 61
5 011 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2560 29 ม.ค. 61
4 009 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์น้ำตาลโทรม 12 ม.ค. 61
3 007 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  9 ม.ค. 61
2 004 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายอาสา อก.ร่วมใจพัฒนาชุมชน  5 ม.ค. 61
1 001 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร   3 ม.ค. 61

 

ไตรมาสที่ 1  เดือน  ต.ค.60 - ธ.ค. 60

 

ลำดับ     เลขที่คำสั่ง เรื่อง  วัน/เดือน/ปี
8 207 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนิทรรศการด้านอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัยแฟร์ 2018 29 ธ.ค.60
7 205 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 26 ธ.ค.60
6 200 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดบ้านวันวิชาการ " Agro industry open house " 7 ธ.ค.60
5 199 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมและจัดประกวดแข่งขันศิลปะการจัดตกแต่งอาหารพื้นบ้าน
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
7 ธ.ค.60
4 191 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์ (โควตา) ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2561 17 พ.ย.60
3 187 เปลี่ยนแปลงรายชื่อหัวหน้างานภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร 13 พ.ย.60
2 184 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการระดับคณะ 24 ต.ค.60
1 182 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบกองทุนส่งเสริมพัฒนางานวิจัย 16 ต.ค.60