• ภาษาไทย
    • English

CB 203 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

CB 203 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง

 

ผู้รับผิดชอบและดูแลเครื่องมือ  : นายธีระพงค์  หมวดศรี    นักวิทยาศาสตร์