• ภาษาไทย
    • English

CB 201 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารทางกายภาพ

CB 201 ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารทางกายภาพ

ผู้รับผิดชอบและดูแลเครื่องมือ  : นายธีระพงค์  หมวดศรี    นักวิทยาศาสตร์