• ภาษาไทย
    • English

CB 202 ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร

CB 202 ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร

 

ผู้รับผิดชอบและดูแลเครื่องมือ  : นายธีระพงค์  หมวดศรี    นักวิทยาศาสตร์