• ภาษาไทย
    • English

CB 208 ห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านชีววิทยา

CB 208      ห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านชีววิทยา

ผู้รับผิดชอบและดูแลเครื่องมือ  : นายธีระวัฒน์  สุกใส    นักวิทยาศาสตร์