• ภาษาไทย
    • English

AP3 อาคารแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร 3

AP 3     ห้องปฏิบัติการทางประสาทสัมผัส

ผู้รับผิดชอบและดูแลเครื่องมือ  : นายธีระพงค์  หมวดศรี    นักวิทยาศาสตร์