• ภาษาไทย
    • English

CB 307 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ

CB 307  ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมีชีวภาพ

ผู้รับผิดชอบและดูแลเครื่องมือ  : นายธีระพงค์  หมวดศรี    นักวิทยาศาสตร์