• ภาษาไทย
    • English

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้นำนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 4  และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากนาย ศักดิ์สินทร์ จีนนุ่น ฝ่าย QC Supervisor เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำดื่มคริสตัลด้วยมาตรฐาน NSF (Nation Sanitation Foundation)  การปฏิบัติตรวจสอบคุณภาพขวดบรรจุน้ำดื่ม ค่าความเป็น กรด - ด่าง ปริมาณเหล็ก ค่า TDS (Total Dissolved Solid)  ความรู้น้ำอัดลมด้านวัตถุเจือปนอาหาร (สีสังเคราะห์) ตามข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งการบำบัดน้ำทิ้งของโรงงานก่อนปล่อยสู่ระบบน้ำสาธารณะ