• ภาษาไทย
    • English

 

 ข่าวสมัครงาน/ผล ภายในคณะฯ

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน : สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล             : ดร.สายใจ แก้วอ่อน  
ชื่อภาษาอังกฤษ    : 
ตำแหน่ง        : หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
TEL               : 075-489-625 ต่อ 106
EMAIL          : 
Profile          : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล             : ว่าที่ ร.ต.ปรีชา  มุณีศรี 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Acting Sub LT. Preecha Muneesri
ตำแหน่ง        : ผู้ช่วยศาสตราจาย์
TEL               : 075-489-625 ต่อ 106
EMAIL          : Preecha.m@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล             : ผศ.ณรงค์ชัย  ชูพูล 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : 
ตำแหน่ง        : อาจารย์ประจำ
TEL               : 075-489-625 ต่อ 106
EMAIL          : narongchai.c@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล             : ผศ.ดร น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : 
ตำแหน่ง        : อาจารย์ประจำ
TEL               : 075-489-625 ต่อ 106
EMAIL          : -
Profile          : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล             : ดร.ธณิกานต์  ธรสินธุ์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : 
ตำแหน่ง        : อาจารย์ประจำ
TEL               : 075-489-625 ต่อ 106
EMAIL          : -
Profile          : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล             : ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล 
ชื่อภาษาอังกฤษ    : 
ตำแหน่ง        : อาจารย์ประจำ
TEL               : 075-489-625 ต่อ 106
EMAIL          : sirinat.s@rmutsv.ac.th
Profile          : ดูรายละเอียด

 

ชื่อ-สกุล             : ศรีอุบล ทองประดิษฐ์
ชื่อภาษาอังกฤษ    : Mr.Sriubol Thongpradistha
ตำแหน่ง        : อาจารย์ประจำ
TEL               : 075-489-625 ต่อ 106
EMAIL          : -
Profile          : ดูรายละเอียด